По значими инфраструктурни обекти
Вик
КПС „Сарафово” с тласкател до ПСОВ „Поморие” – I и II етап
Изграждане на канализационна система в с. Пирне, Община Айтос
Ел. обекти
Благоустрояване и паркоустрояване, рехабелитация на алейна мрежа, осветителни стълбове и поливна система на територията на „Приморски парк“- подобект: Парково осветление и видио наблюдение на „Приморски парк“ гр. Бургас
Реконструкция на улично осветление ул. „Транспортна“, „ж.к. „Изгрев“ гр. Бургас
Вятърни генератори