Производствени обекти
Завод за производство на топлоизолиращи плоскости в УПИ VII-4460, кв.257, ПЗ гр. Айтос
Вътрешно преустройство на дърводелски цех в цех за студена металообработка в УПИ I - 24, масив 40, кв. Долно Езерово, гр. Бургас – преработка по време на строителство