Производствени обекти
Обект Възложител Статус
1 Автосервиз, в УПИ ХХVІ, кв. 25, гр. Бургас „Интерауто“ООД – Борис Николаев Мавродиев Въведен в експлоатация
2 Производствено складова база за пелети в УПИ I-14, масив 183, м. „Лясковско шосе” в землището на гр. Айтос „Айс Лес“ ООД, гр. Айтос Въведен в експлоатация
3 Завод за производство на топлоизолиращи плоскости в УПИ VII-4460, кв.257, ПЗ гр. Айтос „Аустротерм България“ ЕООД, гр. София Въведен в експлоатация
4 Вътрешно преустройство на дърводелски цех в цех за студена металообработка в УПИ I - 24, масив 40, кв. Долно Езерово, гр. Бургас – преработка по време на строителство „Тивекс“ ООД, гр. Бургас Въведен в експлоатация
5 Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци, в ПИ №№ 175009 и 175014, обединени в УПИ І-9,14, м. „Могилата“, землище на гр. Айтос, Община Айтос, Област Бургас „Грийн парадайс 97“ООД Издадено Разрешение за строеж
6 Винарска изба за производство, съхранение, бутилиране, дегустация и продажба на бели и червени вина , в УПИ Х-123, кв.20, с. Чубра, Община Сунгурларе „Винарска изба Драгнев“ ЕООД Издадено Разрешение за строеж
7 „Вътрешно преустройство на част от ІІІ-ти етаж на офис сграда с шоурум с идентификатор 07079.659.483.1 във високотехнологичен производствен обект – цех за първична и вторична опаковка на хирургичен шевен материал“, с местонахождение: ПИ с идентификатор: №07079.659.483 по КК на гр. Бургас, УПИ ХХІV- 87, в кв. 5, по плана на ПЗ“Победа“ “ЕЛКА - КО ” ООД , гр. Бургас ЕООД „Р1 СЬЮЧЕ“, гр. Бургас – наемател Въведен в експлоатация